دسته بندی

ویژه

ریست کارتریج پرینتر

 توجه داشته باشید که این عمل موقعی اجرا میشود که دستگاه ارور نبودن کارتریج یا یکی از رنگ هارا  دهد مانند آخرین عکس این صفحه است. 
ابتدا دکمه ای که شکل قطره را دارد می زنیم و چند لحظه صبر کنید تا کارتریج بعد حرکت ثابت شود

 
 بعد از ثابت شدن کارتریج دکمه کوچک روی آن را 15 ثانیه نگه دارید و رها کنید
 
 سپس دکمه بشکل قطره را بزنید.
بعد از چند حرکت هد و هد کلین خودکار کارتریجها به جای اولیه خود برمیگردن و دستگاه آماده است.
 

 عکس زیر نمونه ای از ارور پرینتر است
 
 بالا