دسته بندی

ویژه

هواگیری هد

 توجه کنید که  بعد از اینکه دو یا سه بار هد کلین گرفته شد و رنگ مورد نظر هنوز در نازل چک کامل نشد(همان خطهای ریز) این عمل را انجام دهید


ابتدا دکمه ای که شکل قطره را دارد می زنیم و چند لحظه صبر کنید تا کارتریج بعد حرکت ثابت شود
 
 
 تمام در های هوای رنگ ها را ببندید و در بزرگ جوهر مورد نظر که میخواهید هواگیری کنید باز کنید
 
 درپوش کوچک بالای کارتریج رنگ مورد نظر را باز کنید(توجه کنید اگر چند رنک را میخواهید هواگیری نمایید تک تک آنها را باز کنیدتا اگر رنک پس زد به مخزن رنگهای دیگر منتقل نشود )
 
 سرنگ را بدون سوزن در داخل حفره کارتریج قرار داده و به بالا می کشیم تا جوهر وارد سرنگ شود (معمولا این کار دو یا سه بار انجام دهید تا هوای هد ها کامل تخلیه شود)
 
 
 
جوهر داخل سرنگ را در مخزن خالی نمایید.
 
بعد انجام کامل این کار و هواگیری رنگ ها درهای مخزن را ببندید و در کوچک هوا را باز کنید و دکمه بشکل قطره را بزنید و صبر کنید تا کارتریج ثابت بشود 

بالا